Efterlevandeskydd: En trygghet för nära och kära

12 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Efterlevandeskydd är en typ av försäkring som ofta förknippas med pension eller låneavtal. Förmånen är utformad för att ge ekonomisk trygghet till de anhöriga om något skulle hända den försäkrade. Genom att teckna efterlevandeskydd kan du själv påverka dina närståendes ekonomiska situation efter din bortgång. I den här artikeln går vi igenom vad efterlevandeskydd faktiskt innebär, vem som kan behöva det, hur det fungerar och var du kan vända dig för att få mer information och teckna försäkringen.

Vad är efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd är försäkringen som ser till att dina efterlevande, såsom make/maka, registrerad partner, sambo eller barn, får ekonomiskt stöd när du inte längre finns. Skyddet kan ingå i en pensionsförsäkring, kapitalförsäkring eller som en del i ett låneavtal och är särskilt viktigt att överväga om du är huvudförsörjare eller har lån som delas med någon annan. Det finns olika typer av efterlevandeskydd beroende på vilken försäkringsprodukt det är knutet till. Vanligtvis handlar det om en engångssumma eller en återkommande utbetalning som aktiveras vid dödsfall. Dessa pengar kan hjälpa till att täcka allt från lån och levnadskostnader till barnens utbildning och andra framtida behov.

För vem är efterlevandeskydd viktigt?

Efterlevandeskydd är värdefullt för nästan alla som har någon form av ekonomiskt ansvar gentemot andra. Om du har en familj som förlitar sig på din inkomst, kan efterlevandeskyddet erbjuda dem en tryggare framtid om du skulle gå bort för tidigt. Det är även av stor betydelse för ensamstående föräldrar, där den ekonomiska belastningen på barnen kan bli särskilt stor vid ett eventuellt dödsfall. För par som samäger bostad eller andra lån är ett efterlevandeskydd en viktig del av den ekonomiska planeringen. I händelse av att en av parterna avlider kan skyddet säkra den kvarlevande personens förmåga att behålla bostaden och upprätthålla sin levnadsstandard. Även för ensamstående personer kan det vara aktuellt, speciellt om man önskar säkerställa att eventuella tillgångar används enligt egen önskan efter ens bortgång.

efterlevandeskydd

Hur fungerar efterlevandeskydd?

Efterlevandeskyddet är ofta en valbar del av en pension, livförsäkring eller låneprodukt. De specifika villkoren för skyddet kan variera avsevärt beroende på försäkringsbolag och vilken typ av försäkring det handlar om. Vanligtvis väljer du en försäkringssumma som de efterlevande ska erhålla och betalar en premie baserad på beloppet, din ålder och hälsotillstånd. Valet av efterlevandeskydd bör övervägas noggrant. Om du väljer en högre försäkringssumma går det att ge ett större ekonomiskt skydd till dina närstående, men det innebär också högre försäkringspremier. Ibland kan arbetsgivaren tillhandahålla ett grundläggande efterlevandeskydd som del av anställningsförmånerna, men det är viktigt att bedöma om detta skydd är tillräckligt för dina behov.

Skillnaden mellan fast och rörligt efterlevandeskydd

Det finns i huvudsak två olika former av efterlevandeskydd – fast och rörligt. Det fasta efterlevandeskyddet innebär att en förutbestämd summa betalas ut vid dödsfall, oavsett när det sker. Det rörliga skyddet minskar över tid, vilket är vanligt i samband med amortering av lån då skulden också minskar över tiden.

Skatteeffekter och förmånstagarförordnande

Eftersom efterlevandeskyddet utgör en typ av försäkring, är det ofta skattefritt för mottagaren. Det är viktigt att uppgöra ett förmånstagarförordnande, det vill säga, ange vem eller vilka som ska få pengarna. Detta säkerställer att utbetalningen går till de personer du önskar och inte ingår i ett eventuellt arv.

Fler nyheter